Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
Poniższa Polityka prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z serwisu www.klimont.net (dalej jako: „Serwis”).

Naszym celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa na naszym Serwisie dlatego też Państwa prywatność i ochrona danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, z którego dowiedzą się Państwo, w jaki sposób działa nasz Serwis. Zapewniamy, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy oraz że dołożymy wszelkich starań, aby były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie. Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

2. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO jest KLIMONT Chłodnictwo-Klimatyzacja Stanisław Kujawa, Józef Howaniec Spółka Jawna z siedzibą w Kozach przy ul. Topolowej 20, 43-340, NIP 9372340553, dane kontaktowe: (+48) 33 817 09 02, e-mail: klimont@klimont.net, a także firmy współpracujące.

3. Sposoby pozyskiwania danych osobowych
Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

• poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Państwa informacje w formularzach kontaktowych w naszym Serwisie internetowym;

• poprzez dobrowolnie podane przez Państwa informacje za pośrednictwem drogi mailowej lub telefonicznej;

• poprzez gromadzenie przez nasz Serwis danych z plików Cookies.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody w celach marketingowych, związanych z przesyłaniem informacji o nowościach i promocjach drogą e-mailową. Zgodę można w każdym czasie odwołać;

• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

5. Przekazywanie danych osobowych
Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym następującym podmiotom:

• firmom współpracującym, w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

• przewoźnikom, kurierom i firmom transportowym, jeżeli wysyłamy zamówiony przez Państwa towar lub wysyłamy do Państwa pisemną korespondencję;

• dostawcom usług informatycznych i oprogramowania, firmom hostingowym;

• firmom księgowym, doradcom podatkowym, radcom prawnym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, audytorom;

• organom podatkowym, inspektorom, organom władzy publicznej lub samorządowej oraz urzędom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

• dostawcom usług CRM;

• dodatkowo Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (w tym m.in. do USA) w związku z działaniami podejmowanymi w mediach społecznościowych oraz korzystaniem z wtyczek i innych narzędzi pochodzących z takich serwisów (w tym m.in. Facebook, LinkedIn, Google) lub dostawcom usług marketingowych oraz dostawcom usług hostingowych, jeśli wyżej wymieniony odbiorca danych ma siedzibę w państwie trzecim.

6. Okres przechowywania danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w zależności od celu przetwarzania, przez następujące okresy:

• przez okres niezbędny do zawarcia umowy;

• przez czas trwania umowy, w tym przez okres przewidziany przepisami prawa do zgłaszania roszczeń z tytułu takiej umowy oraz do końca 12 miesięcy od zakończenia okresu przedawnienia w stosunku do wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z naszego przyjęcia lub złożenia oferty lub umowa zawartej przez strony w zakresie danych niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy;

• do czasu, gdy zażądają Państwo od nas zmiany lub usunięcia Państwa danych osobowych z serwerów, na których przechowywane są Państwa dane osobowe lub wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody;

• do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

• w każdym czasie, przez okres wymagany przepisami prawa, aby umożliwić Administratorowi wywiązanie się z obowiązków lub wykonanie praw wynikających z przepisów oraz zgłoszenie lub obronę przed roszczeniami;

• w celach archiwalnych lub statystycznych, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od wygaśnięcia stosunku prawnego z Państwem.

7. Przysługujące prawa
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

• Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO).
Mają Państwo prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza Wasze dane osobowe, w przypadku gdy ma to miejsce, mają Państwo prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, a nadto mają Państwo prawo uzyskać informacje o celach przetwarzania danych osobowych, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych osobowych albo o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Nadto mają Państwo prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

• Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).
Mają Państwo prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Waszych danych osobowych, które są nieprawidłowe, a nadto mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres email: klimont@klimont.net

• Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
Mają Państwo prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, , a następnie mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe do innego administratora danych osobowych. Mają Państwo prawo do żądania, aby Wasze dane osobowe zostały przesłane przez Administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

• Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO).
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną Administratorowi. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

• Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO).
Mają Państwo prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Was danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jej zgodę;

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 RODO prawo do sprzeciwu ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 RODO prawo do sprzeciwu ust. 2 wobec przetwarzania;

- dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
Mają Państwo prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Waszych danych osobowych w następujących przypadkach:

- gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 prawo do sprzeciwu ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o przesłanie do nas wiadomości, na adres e-mail: klimont@klimont.net, lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Topolowa 20, 43-340 Kozy.

Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

8. Zmiany w Polityce prywatności
W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Serwisu spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Serwisu.